قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسي

2 نفر قبولی های دانشگاه اصفهان در رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

علم اطلاعات و دانش شناسي-دانشگاه اصفهان

حیدری ملیحه

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

رمضانی زهرا

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:29:44 AM
Menu