قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی زبان و ادبيات کردي

3 نفر قبولی های دانشگاه كردستان - سنندج در رشته ی زبان و ادبيات کردي
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

زبان و ادبيات کردي

زبان و ادبيات کردي-دانشگاه كردستان - سنندج

امینی دلشاد

از سنندج

1 سال از دوازدهم

روزانه

شریفی عسل

از ملاير

1 سال از دوازدهم

روزانه

برمک الهه

از سنندج

1 سال

روزانه
6/6/2023 3:28:30 AM
Menu