قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی آموزش کودکان استثنايي

1 نفر قبولی های پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز در رشته ی آموزش کودکان استثنايي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
6/10/2023 5:20:05 PM
Menu