قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مددکاري اجتماعي

6 نفر قبولی های دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران در رشته ی مددکاري اجتماعي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مددکاري اجتماعي-دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران

روح الامینی اپورواری زهرا

از كوهبنان

4 سال از نهم

روزانه

عرفان دوست سارا

از سبزوار

2 سال از يازدهم

روزانه

مناجاتی نگارسادات

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

حسین زاده سیاهکلائی کوثر

از قائم شهر

2 سال

ظرفيت مازاد

عالی پور مرضیه

از اهواز

2 سال

ظرفيت مازاد

اسماعیل زاده مینا

از تهران

1 سال

روزانه
6/6/2023 3:58:09 AM
Menu