قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی آموزش زيست شناسي

7 نفر قبولی های پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان در رشته ی آموزش زيست شناسي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

آموزش زيست شناسي-پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

رضایی ناصرآباد سیده فاطمه

از ياسوج

5 سال

فرهنگيان

کمالی نیا زهرا

از ابركوه

4 سال از نهم

فرهنگيان

حسینعلی بیگی نفیسه

از قم

4 سال از نهم

فرهنگيان

شهریاری صبا

از سمنان

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

میرفلاح یخدانی محبوبه

از ميبد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

فتحی جوزدانی زهرا

از نجف آباد

1 سال

فرهنگيان

محمدی مرضیه

از لردگان

1 سال

فرهنگيان
6/2/2023 5:17:46 AM
Menu