قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مامايي

14 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رشته ی مامايي
8نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

مامايي

دانشگاه علوم پزشکي مشهد14 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران8 دانشگاه علوم پزشکي تهران5 دانشگاه علوم پزشکي ايران8 دانشگاه علوم پزشکي شيراز16 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان1 دانشگاه علوم پزشکي تبريز12 دانشگاه علوم پزشکي قزوين8 دانشگاه علوم پزشکي اروميه12 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان1 دانشگاه علوم پزشکي قم7 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان1 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر10 دانشگاه علوم پزشکي كرمان13 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد9 دانشگاه علوم پزشکي يزد19 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس10 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان4 دانشگاه علوم پزشکي كاشان9 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد7 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل20 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار14 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه14 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان15 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج12 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج11 دانشگاه علوم پزشکي اراک9 دانشگاه علوم پزشکي زنجان7 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري13 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه6 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود11 دانشكده علوم پزشكي شوشتر9 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان9 دانشگاه علوم پزشکي گناباد13 دانشگاه علوم پزشکي ايلام5 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت13 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان17 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند11 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 8 دانشگاه علوم پزشکي بابل16 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز13 دانشگاه علوم پزشکي همدان20 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان2 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد13 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت15 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان1 دانشگاه علوم پزشکي بم7 دانشگاه علوم پزشکي زابل15 دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر8

مامايي-دانشگاه علوم پزشکي مشهد

رشیدی نیلوفر

از مشهد

5 سال

روزانه

موثقی دلارام

از مشهد

4 سال

روزانه

هاشمی صدر مریم سادات

از نيشابور

3 سال

روزانه

پاکدل بایگی سیده فاطمه

از تربت حيدريه

3 سال از دهم

روزانه

دهقان طرزجانی فاطمه

از نوشهر

2 سال از يازدهم

روزانه

غشلاقی زهرا

از مشهد

2 سال از يازدهم

روزانه

رامشینی فائزه

از آزادشهر

2 سال از يازدهم

روزانه

قره داشی سماء

از مشهد

2 سال از يازدهم

روزانه

ساده مریدار ماه جهان

از خواف

1 سال از دوازدهم

روزانه

نصری عباس آباد فاطمه

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

شافعی مهلا

از كاشمر

1 سال از دوازدهم

روزانه

ترخاصی ام کلثوم

از سلطان آبادسبزوار

1 سال

روزانه

فدائی آسیه

از تايباد

1 سال

روزانه

نقوی مقدم نرگس

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:59:30 AM
Menu