قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مهندسي منابع طبيعي

5 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي اصفهان در رشته ی مهندسي منابع طبيعي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

علوم و مهندسي محيط زيست-دانشگاه صنعتي اصفهان

محمدزاده ورپشتی عرفان

از اصفهان

3 سال

روزانه

حسام آوا

از گرگان

3 سال

روزانه

افیونی نگین

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

معصومی اردستانی فاطمه

از اردستان

1 سال از دوازدهم

روزانه

ظلای مینائی ملیکا

از اصفهان

1 سال

روزانه
6/10/2023 5:35:37 PM
Menu