قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مهندسي توليد وژنتيك گياهي

9 نفر قبولی های دانشگاه فردوسي - مشهد در رشته ی مهندسي توليد وژنتيك گياهي
8نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مهندسي توليد وژنتيك گياهي-دانشگاه فردوسي - مشهد

راضی مبین

از گنبد

4 سال

روزانه

جلالی موسی

از خواف

3 سال

روزانه

رفعتی مهدی

از مشهد

3 سال

نوبت دوم

برکت مومنی مهیار

از مشهد

3 سال از دهم

روزانه

ظهوریان علیرضا

از مشهد

2 سال از يازدهم

روزانه

نظرعباسی زهرا

از گرگان

2 سال

روزانه

میری مقدم منصوره

از مشهد

2 سال از يازدهم

نوبت دوم

رضانژاد عرفان

از مشهد

2 سال از يازدهم

روزانه

حسینی هدک ساجده سادات

از كاشمر

1 سال

روزانه
6/2/2023 6:31:35 AM
Menu