قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی شيمي

16 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی شيمي
10نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
4 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

شيمي

دانشگاه صنعتي شريف - تهران16 دانشگاه تهران17 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران12 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران13 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)25 دانشگاه صنعتي اصفهان17 دانشگاه الزهرا(س) - تهران20 دانشگاه تبريز37 دانشگاه فردوسي - مشهد17 دانشگاه شيراز17 دانشگاه اصفهان19 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين8 دانشگاه شهرکرد5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز20 دانشگاه اروميه7 دانشگاه قم14 دانشگاه يزد21 دانشگاه صنعتي اروميه9 دانشگاه سمنان21 دانشگاه كاشان16 دانشگاه گيلان - رشت30 دانشگاه مازندران - بابلسر41 دانشگاه گلستان - گرگان12 دانشگاه زنجان27 دانشگاه بوعلي سينا - همدان22 دانشگاه شهيد چمران اهواز27 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار14 دانشگاه اراک 25 دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران)18 دانشگاه مراغه12 دانشگاه رازي کرمانشاه14 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل19 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس6 دانشگاه جيرفت7 دانشگاه بيرجند8 دانشگاه دامغان20 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول10 دانشگاه ملاير10 دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان13 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان9 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان12 دانشگاه كردستان - سنندج18 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان11 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان7 دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد3

شيمي کاربردي-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

برادری سنا

از زنجان

5 سال از هشتم

روزانه

اسکندر زاده مینا

از بهشهر

5 سال

روزانه

مزیدی سینا

از گرگان

4 سال از نهم

روزانه

مصلح آرانی علیرضا

از كاشان

4 سال

روزانه

امیدی جویباری فاطمه

از ساري

4 سال

روزانه

نعمت روژانو

از تبريز

4 سال از نهم

روزانه

سمساریه الهام

از تبريز

3 سال از دهم

روزانه

سلاری کمانگر آریسا

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

جداری گل پرور متین

از شهريار

2 سال

روزانه

اکبری ماسوله مینا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

عطائی شیوا

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

عبادی سیده صدف

از شهريار

1 سال از دوازدهم

روزانه

پوستی یوسف

از قزوين

1 سال از دوازدهم

روزانه

پرتوی شفق صبا

از تهران

1 سال

روزانه

علیان نژادی معصومه

از قزوين

1 سال

روزانه

دهقانی فاطمه

از تهران

1 سال

روزانه
6/6/2023 2:51:17 AM
Menu