قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی آموزش شيمي

27 نفر قبولی های پرديس نسيبه - تهران در رشته ی آموزش شيمي
19نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
4 نفر
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
5 نفر
2 سال دانش آموز کانون
8 نفر
1 سال دانش آموز کانون
8 نفر

آموزش شيمي-پرديس نسيبه - تهران

علمی مریم

از اهر

9 سال از چهارم دبستان

فرهنگيان

عثمان پور شیما

از مريوان

6 سال

فرهنگيان

رضائی فاطمه

از هشترود

6 سال

فرهنگيان

عمرانی پریا

از تبريز

5 سال از هشتم

فرهنگيان

باقر زاده خواجه نفیسه

از تبريز

4 سال

فرهنگيان

عسگردون تهمینه

از بابل

4 سال

فرهنگيان

ذوالفقاری کوثر

از سنندج

3 سال

فرهنگيان

بیات فاطمه

از تويسركان

3 سال

فرهنگيان

علی زاده نسترن

از آمل

3 سال

فرهنگيان

حسین زاده مریم

از هشترود

3 سال

فرهنگيان

برمک فاطمه

از بابل

3 سال از دهم

فرهنگيان

رضوی سیده عارفه

از قروه درجزين

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

جوکار فاطمه

از ملاير

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

عابدیان جلودار لیلا

از آمل

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

برقبانی زینب

از پاكدشت

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

سلیمان پور سوگند

از كلاردشت /حسن كيف

2 سال

فرهنگيان

توکلی مهدیه

از چمستان

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

حسن پور فاطمه

از تبريز

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

قربانی کلیشمی زهرا

از قزوين

2 سال

فرهنگيان

سادین آیدا

از شهريار

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

امیدی کیا فاطمه

از تهران

1 سال

فرهنگيان

امینی نیا زهرا

از چالوس

1 سال

فرهنگيان

حاجی محمدی الهه

از شبستر

1 سال

فرهنگيان

عباس پورزاویه سیده فاطمه

از تهران

1 سال

فرهنگيان

جوادی پور بهار

از تهران

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

آلیاندوست فاطمه

از تهران

1 سال

فرهنگيان

شانازی شکیلا

از سقز

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان
6/2/2023 5:49:08 AM
Menu