قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی زمين شناسي

10 نفر قبولی های دانشگاه شهيد بهشتي - تهران در رشته ی زمين شناسي
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

زمين شناسي-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

یارلو نیکناز

از تهران

4 سال از نهم

روزانه

دادخواه زین آباد علی

از تبريز

3 سال

روزانه

نائینی زاده محمدحسین

از قم

2 سال از يازدهم

روزانه

حافظی پور زینب

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

کاشانی سپیده

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

منیعات علی

از قم

1 سال

روزانه

حسنی یاریجانی محمدرضا

از شهريار

1 سال از دوازدهم

روزانه

لطفی علی

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

نخعی احسان

از بيرجند

1 سال از دوازدهم

روزانه

یوسفی جواد

از مشهد

1 سال

روزانه
6/6/2023 3:49:27 AM
Menu