قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی کاردرماني

10 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران در رشته ی کاردرماني
8نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

کاردرماني-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

رضایی سیدامیرحسین

از بجنورد

7 سال از ششم دبستان

روزانه

سیفی احمدوند فاطمه

از نورآباد

5 سال

روزانه

مومن طیبه

از دهدشت

5 سال

روزانه

مرادی علی اکبر

از بجستان

3 سال از دهم

روزانه

پرویز آرمان

از سقز

3 سال

روزانه

حسینی محمدمهدی

از شيراز

2 سال از يازدهم

روزانه

محمدی حسنا

از كرمانشاه

2 سال از يازدهم

روزانه

باقریان مریم

از قوچان

2 سال از يازدهم

روزانه

کال پاشائی فاطمه

از بابل

1 سال از دوازدهم

روزانه

نوریانی صبا

از كرج

1 سال

روزانه
6/6/2023 2:32:55 AM
Menu