قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی تكنولوژي پزشکي هسته اي

13 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي بابل در رشته ی تكنولوژي پزشکي هسته اي
9نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
7 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

تكنولوژي پزشکي هسته اي-دانشگاه علوم پزشکي بابل

حسینی سیده زینب

از سمنان

4 سال

روزانه

خاکپور منا

از اسفراين

3 سال از دهم

روزانه

فرامرزی فرد محمد

از قم

3 سال از دهم

روزانه

رجبی علی

از گناباد

3 سال

روزانه

کرمی پور پریسا

از باشت

3 سال

روزانه

بهروزیان فیض آباد زهرا

از مشهد

3 سال از دهم

روزانه

آقابرارنژاد محمدامین

از بابلسر

3 سال از دهم

روزانه

زارعیان حسن

از الوند

3 سال

روزانه

مفردیان محمدرضا

از مشهد

2 سال از يازدهم

روزانه

محمدزاده مریم

از مرند

1 سال از دوازدهم

روزانه

پاکباز حنانه

از مشهد

1 سال

روزانه

کرباسی مرتضی

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

سلمانیان محمد

از تهران

1 سال

روزانه
6/2/2023 5:13:31 AM
Menu