قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسي

2 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علم اطلاعات ودانش شناسي-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شاهینی نیکان

از گرگان

2 سال

نوبت دوم

یگانه طارمچی مهدیس

از تنكابن

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:03:38 AM
Menu