قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی اقتصاد

8 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی اقتصاد
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

اقتصاد

دانشگاه تهران8 دانشگاه شيراز1 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران10 دانشگاه خوارزمي تهران6 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران15 دانشگاه اصفهان7 دانشگاه الزهرا(س) - تهران3 دانشگاه تبريز7 دانشگاه فردوسي - مشهد6 دانشگاه اردکان5 دانشگاه قم6 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل4 دانشگاه يزد3 دانشگاه صنعتي شاهرود7 دانشگاه سمنان5 دانشگاه دامغان8 دانشگاه لرستان - خرم آباد3 دانشگاه گلستان - گرگان8 دانشگاه ياسوج6 دانشگاه زنجان6 دانشگاه اروميه3 دانشگاه مازندران - بابلسر14 دانشگاه بوعلي سينا - همدان5 دانشگاه گيلان - رشت10 دانشگاه ميبد 4 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد4 دانشگاه خليج فارس - بوشهر5 دانشگاه اراک 4 دانشگاه كردستان - سنندج8 دانشگاه شهيد چمران اهواز5 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان4 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان5 دانشگاه بجنورد5 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)2 دانشگاه گنبد4 دانشگاه رازي کرمانشاه6 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان5 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار4

اقتصاد-دانشگاه تهران

کریمی تکرمی رضا

از چالوس

6 سال

روزانه

سلمان زاده علی

از تبريز

5 سال

روزانه

رمضانیان عرفان

از بجنورد

3 سال

روزانه

تمدنی سنگجوئی محمدرضا

از رضوانشهر

2 سال

روزانه

سازوار پگاه

از زنجان

2 سال از يازدهم

روزانه

صالحی فاطمه

از تهرانسر

1 سال

روزانه

رمضانی فاطمه

از بيرجند

1 سال

روزانه

فکری حصاری محمد

از مشهد

1 سال

روزانه
6/6/2023 2:54:52 AM
Menu