قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار

1 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان در رشته ی مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان1 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران11 دانشگاه علوم پزشکي ايران7 دانشگاه علوم پزشکي تبريز11 دانشگاه علوم پزشکي مشهد13 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان1 دانشگاه علوم پزشکي اروميه7 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان9 دانشگاه علوم پزشکي كاشان6 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج15 دانشگاه علوم پزشکي شيراز10 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت8 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان1 دانشگاه علوم پزشکي قزوين13 دانشگاه علوم پزشکي ايلام5 دانشگاه علوم پزشکي يزد11 دانشگاه علوم پزشکي كرمان9 دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز)8 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه12 دانشكده علوم پزشكي ساوه5 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز14 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج9 دانشگاه علوم پزشکي زنجان11 دانشکده علوم پزشکي نيشابور10 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد7 دانشگاه علوم پزشکي قم8 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل8 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)6 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)11 دانشگاه علوم پزشکي زابل5 دانشگاه علوم پزشکي همدان10 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار8 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس4 دانشگاه علوم پزشکي اراک4 دانشگاه علوم پزشکي بم5 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد10 دانشكده علوم پزشكي آبادان5 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود5 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند8 دانشكده علوم پزشكي شوشتر7 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان6 دانشگاه علوم پزشکي گناباد8 دانشكده علوم پزشكي اسفراين9 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان6 دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر3

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

سلطانی محمد میعاد

از تهران

1 سال از دوازدهم

پرديس خودگردان
6/10/2023 6:04:53 PM
Menu