قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم دامي

4 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي اصفهان در رشته ی علوم دامي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علوم دامي-دانشگاه صنعتي اصفهان

اسماعیل جامی فاطمه

از تربت جام

4 سال

روزانه

قدیری محمدرضا

از فلاورجان

2 سال از يازدهم

روزانه

زارع شحنه علیرضا

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

خالدی سردشتی مجید

از لردگان

1 سال

روزانه
6/4/2023 4:15:33 AM
Menu