قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی گردشگري

3 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی گردشگري
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

گردشگري-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

حسین زاده هلیا

از بابل

4 سال از نهم

روزانه

بحرینیان مائده

از تهران

2 سال

نوبت دوم

شمسی گوشکی راضیه

از كرمان

1 سال

روزانه
6/6/2023 2:38:08 AM
Menu