قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی آموزش ابتدايي

12 نفر قبولی های پرديس كوثر - ياسوج در رشته ی آموزش ابتدايي
9نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
3 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

آموزش ابتدايي

پرديس كوثر - ياسوج12 پرديس امام جعفر صادق - بجنورد21 پرديس شهيد باهنر - شيراز 45 پرديس امام جعفر صادق - ايلام17 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد18 پرديس امام سجاد - بيرجند17 پرديس علامه طباطبايي - اروميه29 پرديس امام خميني - گرگان31 پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه24 پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل21 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد51 پرديس بنت الهدي صدر - سنندج15 پرديس شهيد باهنر - شهركرد4 پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد18 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان36 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان25 پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري36 پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان16 پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز42 پرديس شهيد مدرس - سنندج22 پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج23 پرديس شهيد باهنر - كرمان34 پرديس شهيد باهنر - همدان21 پرديس امام محمد باقر - بجنورد20 پرديس شهيد بهشتي - مشهد115 پرديس بنت الهدي صدر-قزوين8 پرديس شهيد رجايي - شيراز74 پرديس علامه طباطبايي - اردبيل28 پرديس شهيد باهنر - بيرجند27 پرديس علامه اميني - تبريز43 پرديس بنت الهدي صدر - رشت18 پرديس حضرت معصومه - قم20 پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد29 پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه24 پرديس نسيبه - تهران63 پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر14 پرديس بحرالعلوم - شهركرد7 پرديس شهيد بهشتي - زنجان25 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد20 پرديس زينب کبري (س) - اراك17 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز44 پرديس امير کبير - كرج36 پرديس شهيد مدرس - ايلام10 پرديس شهيد باهنر - اراك7 پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان17 پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس28 پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)55 پرديس دکتر شريعتي - ساري50 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان29 پرديس شهيد باهنر - اصفهان40 پرديس رسالت - زاهدان47 پرديس امام علي - رشت37 پرديس شهيد چمران - تهران19 پرديس شهيد مقصودي - همدان22 پرديس آيت اله طالقاني - قم21 پرديس علامه طباطبايي - بوشهر22 پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس17 پرديس شهيد رجايي - قزوين8 پرديس شهيد مفتح - شهرري21 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز46 پرديس شهيد مطهري - زاهدان33 پرديس شهيد رجايي - سمنان11 پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج25

آموزش ابتدايي-پرديس كوثر - ياسوج

معزی فرد طاهره

از گچساران

7 سال

فرهنگيان

مختاری اسما

از گچساران

7 سال از ششم دبستان

فرهنگيان

انصاری اسماء

از ياسوج

7 سال

فرهنگيان

سیدی پردیس

از چرام

4 سال

فرهنگيان

مصطفی پور فاطمه

از ياسوج

3 سال

فرهنگيان

کشاورزپور محدثه

از دهدشت

3 سال

فرهنگيان

علی پور تلزالی زهرا

از ياسوج

3 سال

فرهنگيان

پروز نسترن

از ياسوج

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

تقی پور خورشید

از لنده دوگنبدان

2 سال

فرهنگيان

حقیقی نسب مائده

از دهدشت

1 سال

فرهنگيان

کریمیان فروغ

از ياسوج

1 سال

فرهنگيان

باقری حانیه

از ياسوج

1 سال

فرهنگيان
6/10/2023 5:25:22 PM
Menu