قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی اديان و مذاهب

7 نفر قبولی های دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران) در رشته ی اديان و مذاهب
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

اديان و مذاهب-دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)

رباط جزی سیدعرفان

از قم

2 سال از يازدهم

غير انتفاعي

رحیمی زهرا

از دليجان

2 سال

غير انتفاعي

خردمند محمدرضا

از تهران

2 سال از يازدهم

غير انتفاعي

احمدی نرجس

از سمنان

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي

مهدی نیا علی

از تربت جام

1 سال

غير انتفاعي

خانی بهار

از اسلام‌شهر

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي

قاسم قمی فاطمه

از تهران

1 سال

غير انتفاعي
6/6/2023 2:43:54 AM
Menu