قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي معماري

11 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مهندسي معماري
8نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
4 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

مهندسي معماري

دانشگاه تهران11 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران6 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران6 دانشگاه هنر تهران7 دانشگاه خوارزمي تهران1 دانشگاه شيراز6 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 13 دانشگاه هنر اصفهان11 دانشگاه فردوسي - مشهد7 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 7 دانشگاه يزد19 دانشگاه كاشان8 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين4 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران6 دانشگاه تبريز15 دانشگاه قم7 دانشگاه مازندران - بابلسر15 دانشگاه خليج فارس - بوشهر4 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان22 دانشگاه زنجان9 دانشگاه گيلان - رشت17 دانشگاه بوعلي سينا - همدان13 مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا6 دانشگاه شهيد چمران اهواز11 دانشگاه هنر اسلامي تبريز18 دانشگاه گلستان - گرگان12 دانشگاه سمنان10 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار9 دانشگاه اروميه7 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول11 دانشکده فني ومهندسي گرمسار5 دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد12 دانشگاه رازي کرمانشاه11 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان2 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد3 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج2 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد4 دانشگاه ملاير11 دانشگاه صنعتي شاهرود15 دانشگاه كردستان - سنندج11 دانشگاه بجنورد9 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند10 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان17 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل20 دانشگاه ايلام8 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک7 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)1 دانشگاه بناب9 دانشگاه زابل3

مهندسي معماري-دانشگاه تهران

اسدی محدثه

از هشتگرد

3 سال از دهم

روزانه

باقرزاده شقایق

از رشت

3 سال از دهم

روزانه

دلدار محمدحسین

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

کاج بردیا

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

رضائی بمی شهرزاد

از بندرعباس

2 سال از يازدهم

روزانه

حدادی اسفهلان سعید

از شهريار

2 سال از يازدهم

روزانه

خسروی سیمین

از خمين

2 سال از يازدهم

روزانه

ابراهیمی محمد

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

میرصیفی فرد نیاسری ملیکاسادات

از كاشان

1 سال از دوازدهم

روزانه

توسلی مصطفی

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه

حکیمیان حسن

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:21:54 PM
Menu