قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي صنايع

34 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي صنايع
22نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
5 نفر
2 سال دانش آموز کانون
14 نفر
1 سال دانش آموز کانون
12 نفر

مهندسي صنايع

دانشگاه صنعتي شريف - تهران34 دانشگاه تهران8 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران14 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران15 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران12 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)2 دانشگاه صنعتي اصفهان35 دانشگاه الزهرا(س) - تهران6 دانشگاه فردوسي - مشهد25 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان5 دانشگاه صنعتي شيراز7 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)3 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 19 دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان)5 دانشگاه يزد30 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران6 دانشگاه بوعلي سينا - همدان13 دانشگاه تبريز16 دانشگاه كاشان9 دانشگاه صنعتي قم3 دانشگاه زنجان11 مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا7 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان14 دانشگاه قم9 دانشگاه اراک 6 مركز اموزش عالي فيروزاباد2 دانشکده فني ومهندسي گرمسار5 دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)12 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس2 دانشگاه صنعتي شاهرود9 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)12 دانشگاه اروميه11 دانشگاه اردکان11 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)5 دانشگاه گلستان - گرگان8 دانشگاه كردستان - سنندج13 دانشگاه صنعتي اروميه7 دانشگاه ميبد 11 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر19 دانشگاه دامغان12 دانشگاه سمنان14 دانشکده فني و مهندسي گلپايگان12 دانشگاه تفرش11 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان7 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول14 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش)1 دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم)8 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند10 دانشگاه صنعتي قوچان10 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان9 دانشگاه بجنورد8 دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)10 دانشگاه صنعتي كرمانشاه5 دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان)4 دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)4 دانشگاه صنعتي بيرجند12 دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين11 مركز اموزش عالي محلات9 دانشگاه تربت حيدريه5 دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک5 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک4 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين6 دانشگاه ولايت - ايرانشهر2 مجتمع آموزش عالي بم3

مهندسي صنايع-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

ندرلو محمدعرفان

از زنجان

8 سال از پنجم دبستان

روزانه

دهقان نژاد محمد تقی

از قائن

5 سال از هشتم

روزانه

کاظمی زریون مبینا

از لالجين

4 سال از نهم

روزانه

پهلوان یلی پارسا

از رامسر

3 سال از دهم

روزانه

وحدانی امیرحسین

از تنكابن

3 سال از دهم

روزانه

اطمینان بخش سروش

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

مهرزاد مجتبی

از شيروان

3 سال

روزانه

عصاره فربد

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

نادی نجف آبادی مهدی

از نجف آباد

2 سال از يازدهم

روزانه

قائدرحمتی الهه

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

یزدی زاده خرازی فائزه

از مشهد

2 سال از يازدهم

روزانه

فراهانی غزل

از اراك

2 سال از يازدهم

روزانه

شیخ ها محمدرضا

از تاكستان

2 سال از يازدهم

روزانه

عماد سیدعلی

از اراك

2 سال از يازدهم

روزانه

قنبری محترم

از تنكابن

2 سال از يازدهم

روزانه

عطاری حمیدرضا

از همدان

2 سال از يازدهم

روزانه

امامی مهر محمد جواد

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

جوینده رودسری فرینوش

از رودسر

2 سال از يازدهم

روزانه

پورحسینی ماهان

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

رخشان پور میلاد

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

احدی نیا ارین

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

شرکت بزازان ایمان

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

حاتمی حامد

از بندپي

1 سال از دوازدهم

روزانه

حریقی ثنا

از سنندج

1 سال از دوازدهم

روزانه

شهیدی عزیزآبادی مبین

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

مرادی متین

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

محمودی محمدصدرا

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

یوسف پور مجید

از آباده

1 سال از دوازدهم

روزانه

نوروزی حسین

از اسلام‌شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

علی دوست کمیل

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

بهمنی محمدجواد

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

امانی نبی عرفان

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

قاصدی امیرسپهر

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

فهیمی عقدا فائزه

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:45:28 AM
Menu