قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی معماري داخلي

8 نفر قبولی های دانشگاه هنر تهران در رشته ی معماري داخلي
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

معماري داخلي-دانشگاه هنر تهران

بهزادی فائزه

از شهربابك

4 سال از نهم

روزانه

خسروان جم کسری

از مشهد

3 سال از دهم

روزانه

حیدری محمد حسین

از رودهن

2 سال از يازدهم

روزانه

بخشی زاده نگین

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

فریدونی خانیمنی محمد

از مرودشت

1 سال از دوازدهم

روزانه

رضائی امیرمحمد

از خرم آباد

1 سال از دوازدهم

روزانه

جعفرزاده تفتی مطهره

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه

حیدری آیدا

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:56:29 PM
Menu