قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي معدن

12 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مهندسي معدن
11نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
7 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مهندسي معدن-دانشگاه تهران

بابااحمدی علی

از كاشان

5 سال از هشتم

روزانه

تقی ملائی محمد

از آباده

4 سال از نهم

روزانه

بهمنی مهدی

از خرم‌بيد

4 سال

روزانه

جمشیدیان مبارکه آریا

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

کزازی علیرضا

از همدان

2 سال از يازدهم

روزانه

اسدی یوسف

از اهر

2 سال از يازدهم

روزانه

کریمیان ابدر زهرا

از شهربابك

2 سال از يازدهم

روزانه

خدادادی ارشیا

از همدان

2 سال از يازدهم

روزانه

داودی پرهام

از ايذه

2 سال از يازدهم

روزانه

جلالی فرد آیدا

از دزفول

2 سال از يازدهم

روزانه

بو علی زاده رستمی بنیامین

از بهشهر

2 سال از يازدهم

روزانه

محسنی ونداد

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:24:34 AM
Menu