قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي اپتيک و ليزر

5 نفر قبولی های دانشگاه شهيد باهنر - كرمان در رشته ی مهندسي اپتيک و ليزر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

مهندسي اپتيک و ليزر-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

حسین زاده دهقانی محمدحسین

از بم

1 سال از دوازدهم

نوبت دوم

فلاح زاده مهدیه

از ابركوه

1 سال از دوازدهم

روزانه

افشاری پور طناز

از كرمان

1 سال از دوازدهم

نوبت دوم

ذوالعلی فاطمه

از كرمان

1 سال از دوازدهم

روزانه

مختاری رضا

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:17:50 PM
Menu