قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي راه آهن

26 نفر قبولی های دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران در رشته ی مهندسي راه آهن
15نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
11 نفر
1 سال دانش آموز کانون
11 نفر

مهندسي حمل و نقل ريلي-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

میرزاپور میثم

از مرند

4 سال از نهم

روزانه

امین مقدم امیرحسین

از تهران

3 سال

روزانه

اختیاری میاب محسن

از قرچك

3 سال از دهم

روزانه

محمدعلی نژاد دارا

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

نظری حمیدرضا

از شهر قدس

2 سال از يازدهم

روزانه

حدادی مقدم رضا

از رامسر

2 سال از يازدهم

روزانه

حدادی مقدم محمد

از رامسر

2 سال از يازدهم

روزانه

اسفندیاری فرد پرهام

از تنكابن

2 سال از يازدهم

روزانه

مفاخری صادق

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

افروغ مسعود

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

ساعی نمین نوید

از اردبيل

2 سال از يازدهم

روزانه

نعیمائی عالی مدیا

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

بخشی علیرضا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

حسن پور علی

از كرمانشاه

2 سال از يازدهم

روزانه

احمدی علی

از بهار

2 سال از يازدهم

روزانه

ایمان طلب سیستانی مهدی

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

جعفری پور المیرا

از كرمان

1 سال از دوازدهم

روزانه

قاسمیه فاطمه

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

میرحسینی محمدمهدی

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه

دهقان باغی مژده

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه

جغتائی محمدابراهیم

از جغتاي

1 سال از دوازدهم

روزانه

تقی بیرامی محمد

از اسكو

1 سال از دوازدهم

روزانه

طباطبائی زاده ابوالفضل

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

مه آبادی علیرضا

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

ورادی محمد

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

عیوض نژاد سهزابی محمد

از اسلام‌شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:46:29 AM
Menu