قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي دريا

11 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي دريا
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
8 نفر

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

فرهادی فاطمه

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

خدادادی آرمین

از شهرجديد پرند

2 سال از يازدهم

روزانه

کیوانلو شهرستانکی صالحه

از سبزوار

2 سال

روزانه

شچاعی فاطمه

از قزوين

1 سال از دوازدهم

روزانه

حبیبی علیرضا

از كرمان

1 سال از دوازدهم

روزانه

عزیزی سعید

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه

اصفهانی مهدی یار

از قزوين

1 سال از دوازدهم

روزانه

رسولی نژاد محسن

از فرديس

1 سال از دوازدهم

روزانه

بهران وند محمدرضا

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

رضایت عرفان

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

جنادله محمدامین

از اهواز

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:07:12 AM
Menu