قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي کشتي

4 نفر قبولی های دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار در رشته ی مهندسي کشتي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مهندسي کشتي-دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

یوسفی ممقانی ابوالفضل

از گنبد

3 سال

روزانه

خوشبوی کلور شادمهر

از بندرانزلي

2 سال از يازدهم

روزانه

فرهمند علیرضا

از ياسوج

1 سال از دوازدهم

روزانه

آقابابایی ابوالفضل

از فرخ شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:31:17 PM
Menu