قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی اقتصاد کشاورزي

1 نفر قبولی های دانشگاه فردوسي - مشهد در رشته ی اقتصاد کشاورزي
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

اقتصاد کشاورزي-دانشگاه فردوسي - مشهد

اشرفی سیدمهدی

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:11:33 AM
Menu