قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار

1 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي ايران در رشته ی مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار-دانشگاه علوم پزشکي ايران

نعمتی فاطمه

از آمل

1 سال

روزانه
6/6/2023 3:27:37 AM
Menu