قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی فيزيك مهندسي

5 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی فيزيك مهندسي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

فيزيک مهندسي-دانشگاه تهران

جاویدی شهرزاد

از كرمان

3 سال از دهم

روزانه

مرادی پرنی محمدعرفان

از شهريار

2 سال از يازدهم

روزانه

نوروزی بهار

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

مشکینی امیرحسین

از بيجار

1 سال از دوازدهم

روزانه

نجف زاده آیدا

از كرمان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:12:53 AM
Menu