قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی فيزيک

21 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی فيزيک
8نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
5 نفر
1 سال دانش آموز کانون
13 نفر

فيزيک

دانشگاه صنعتي شريف - تهران21 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران11 دانشگاه تهران12 پرديس نسيبه - تهران8 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران12 پرديس شهيد باهنر - شيراز 10 پرديس شهيد باهنر - اصفهان19 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران16 پرديس شهيد چمران - تهران20 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران16 پرديس علامه طباطبايي - اروميه8 پرديس شهيد بهشتي - مشهد9 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد16 پرديس شهيد رجايي - اروميه10 دانشگاه الزهرا(س) - تهران5 دانشگاه صنعتي اصفهان23 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)5 دانشگاه شيراز15 دانشگاه فردوسي - مشهد15 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين6 دانشگاه شاهد - تهران1 دانشگاه اصفهان13 دانشگاه تبريز17 دانشگاه گيلان - رشت13 دانشگاه قم3 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان6 دانشگاه شهيد چمران اهواز8 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس5 دانشگاه يزد11 دانشگاه بوعلي سينا - همدان13 دانشگاه كاشان15 دانشگاه مازندران - بابلسر11 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز5 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز10 دانشگاه شهرکرد7 دانشگاه زنجان8 دانشگاه اروميه2

فيزيک-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

شکاری ملیکا

از اهواز

5 سال از هشتم

روزانه

امامی شقایق

از رشت

4 سال از نهم

روزانه

سیفی پور نقنه سارینا

از شهر قدس

3 سال از دهم

روزانه

یوسفی دهکاء مطهره

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

حسینی سیده سپیده

از محمد شهر

2 سال از يازدهم

روزانه

قهوه چی باشی محمدعرفان

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

دشتکی فرشته

از خدابنده

2 سال از يازدهم

روزانه

شیرانی علی

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

ذاکر عنبران پرگل

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

فیض امیر حسین

از سمنان

1 سال از دوازدهم

روزانه

خدادی کوچکسرائی فرانه

از قائم شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

هزاره محمدجواد

از كاشمر

1 سال از دوازدهم

روزانه

پور بهرامی امیرعباس

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

اکبری زهرا

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

پور منوچهری سیدمحمدسجاد

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

اصفهانی شیما

از شهر قدس

1 سال از دوازدهم

روزانه

البالان مهیار

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

تالانه مهرزاد

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

جمشیدی محمد

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

فاخرزاد مصطفی

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه

ضرابیه مبشره

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/4/2023 3:17:56 AM
Menu