قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی رياضيات و کاربردها

12 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی رياضيات و کاربردها
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
8 نفر

رياضيات و کاربردها-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

امیری روژان

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

فلاح ندا

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

امینی مطهره

از ميانه

2 سال از يازدهم

روزانه

رویین تن فرزاد

از شيراز

2 سال از يازدهم

روزانه

رابطی شیدا

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

محمدی نصرآبادی آرش

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

سادات شکوهی سیدامیرمحمد

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

انصاری پور متین

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

نیا پرست هلیا

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

کریمی شهریار

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

روح ورزی حسین

از ساري

1 سال از دوازدهم

روزانه

عظیمی فاطمه

از همدان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:56:15 AM
Menu