قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی آمار

4 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی آمار
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

آمار-دانشگاه تهران

قلیزاده مسگرها مبینا

از تهران

5 سال از هشتم

روزانه

افتخاری مینا

از شهريار

4 سال از نهم

روزانه

یداللهی محمدرضا

از سمنان

2 سال از يازدهم

روزانه

مولائی یوسف

از شاهرود

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:53:58 AM
Menu