قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسي

1 نفر قبولی های دانشگاه شاهد - تهران در رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علم اطلاعات و دانش شناسي-دانشگاه شاهد - تهران

صفارزاده ابوالفضل

از فيض آبادتربت حيدريه

2 سال از يازدهم

روزانه
6/6/2023 3:12:16 AM
Menu