قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي

2 نفر قبولی های دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد در رشته ی کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي

کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد-دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد

بشارتی راد مریم

از مشهد

1 سال

غير انتفاعي

عزیزی محمدیاسین

از مشهد

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي
6/4/2023 5:15:10 AM
Menu