قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی روان‌شناسي

1 نفر قبولی های دانشگاه الزهرا(س) - تهران در رشته ی روان‌شناسي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

روان‌شناسي

دانشگاه الزهرا(س) - تهران1 دانشگاه زنجان2 دانشگاه فردوسي - مشهد4 دانشگاه اصفهان1 دانشگاه گلستان - گرگان1 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران1 دانشگاه گنبد1 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين1 دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر)1 دانشگاه گيلان - رشت1 دانشگاه بيرجند1 دانشگاه بجنورد3 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران1 دانشگاه يزد2 دانشگاه بوعلي سينا - همدان2 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز2 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد1 مرکز آموزش عالي اقليد2 دانشگاه مازندران - بابلسر2 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان2 دانشگاه رازي کرمانشاه3 دانشگاه اراک 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان1 دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد1 دانشگاه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين1 دانشگاه ياسوج1 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل1 دانشگاه لرستان - خرم آباد1 دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد2 دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد2 دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك1 دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان1 دانشگاه غيرانتفاعي مولانا - آبيک1 دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد4 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1 دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد1 دانشگاه غيرانتفاعي سلمان - مشهد1 دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز1 دانشگاه غيرانتفاعي احرار - رشت1 دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت1 دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران)2 دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي فولاد -فولاد شهراصفهان1 دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار - رشت1 دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان1 دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز1 دانشگاه غيرانتفاعي ميزان - تبريز1

روانشناسي-دانشگاه الزهرا(س) - تهران

عباس زاد عذرا

از زنجان

2 سال از يازدهم

روزانه
6/10/2023 6:25:19 PM
Menu