قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی آموزش ابتدايي

2 نفر قبولی های پرديس امام جعفر صادق - بجنورد در رشته ی آموزش ابتدايي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

آموزش ابتدايي

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد2 پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد4 پرديس امام خميني - گرگان9 پرديس حضرت معصومه - قم8 پرديس شهيد باهنر - شهركرد2 پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه5 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد3 پرديس بحرالعلوم - شهركرد2 پرديس امير کبير - كرج9 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 2 پرديس امام محمد باقر - بجنورد8 پرديس بنت الهدي صدر-قزوين1 پرديس شهيد باهنر - كرمان8 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان3 پرديس شهيد رجايي - اروميه11 پرديس علامه طباطبايي - اروميه2 پرديس شهيد مدرس - سنندج9 پرديس شهيد باهنر - بيرجند8 پرديس كوثر - ياسوج4 پرديس علامه طباطبايي - بوشهر4 پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري9 پرديس بنت الهدي صدر - سنندج3 پرديس امام سجاد - بيرجند6 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان18 پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج2 پرديس شهيد باهنر - همدان8 پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)15 پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان3 پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه7 پرديس شهيد باهنر - شيراز 7 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد19 پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل5 پرديس نسيبه - تهران5 پرديس بنت الهدي صدر - رشت4 پرديس شهيد رجايي - سمنان3 پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس7 پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس6 پرديس آيت اله طالقاني - قم9 پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر1 پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج4 پرديس شهيد بهشتي - مشهد19 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان5 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز15 پرديس شهيد چمران - تهران3 پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز16 پرديس علامه اميني - تبريز11 پرديس شهيد مقصودي - همدان9 پرديس دکتر شريعتي - ساري25 پرديس شهيد رجايي - قزوين4 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز19 پرديس علامه طباطبايي - اردبيل4 پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد10 پرديس شهيد رجايي - شيراز18 پرديس شهيد بهشتي - زنجان9 مرکز تربيت معلم شهيد پاک نژاد - يزد6 پرديس شهيد باهنر - اصفهان20 پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان5 پرديس شهيد مفتح - شهرري4 پرديس امام علي - رشت6

آموزش ابتدايي-پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

زبردست زهرا

از اسفراين

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

موذنی آذین

از اسفراين

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان
6/2/2023 5:58:15 AM
Menu