قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی آموزش کودکان استثنايي

1 نفر قبولی های پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد در رشته ی آموزش کودکان استثنايي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر

آموزش کودکان استثنايي-پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

ارمین نعیمه

از تربت جام

7 سال از ششم دبستان

فرهنگيان
6/10/2023 7:09:59 PM
Menu