قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی علوم ورزشي

1 نفر قبولی های دانشگاه بيرجند در رشته ی علوم ورزشي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
6/6/2023 3:03:57 AM
Menu