قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی تاريخ اسلام

1 نفر قبولی های دانشگاه ميبد در رشته ی تاريخ اسلام
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

تاريخ اسلام

تاريخ اسلام-دانشگاه ميبد

طاهرزاده سهیلا

از املش

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:15:42 PM
Menu