قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان ايتاليايي

2 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زبان ايتاليايي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

زبان ايتاليايي

زبان ايتاليايي-دانشگاه تهران

اکبری مقدم سارینا

از قشم

1 سال دوازدهم

روزانه

علی پور فاطمه

از فرديس

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:17:25 PM
Menu