قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان روسي

5 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زبان روسي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

زبان روسي-دانشگاه تهران

بایگانی نژاد بیتا

از گرمسار

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ستوده علیرضا

از رشت

1 سال دوازدهم

روزانه

آثاری هستی

از بابل

1 سال دوازدهم

روزانه

محمدی زهرا

از فيروزآباد

1 سال دوازدهم

روزانه

حق جو زهرا

از شهريار

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:36:41 AM
Menu