قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان چيني

8 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زبان چيني
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
7 نفر

زبان چيني-دانشگاه تهران

شجاع فرناز

از ابركوه

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

نادری یوسف

از مريوان

1 سال دوازدهم

روزانه

افخمی عاطفه

از گلپايگان

1 سال دوازدهم

روزانه

اسدی فرد نازنین زهرا

از مراغه

1 سال دوازدهم

روزانه

ابراهیم فر نیکی

از ساري

1 سال دوازدهم

روزانه

امین دهقان زهرا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

باقری بیتا

از كاشان

1 سال دوازدهم

روزانه

فاریابی غزل

از جيرفت

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 3:45:48 AM
Menu