قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی نوازندگي موسيقي ايراني

2 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی نوازندگي موسيقي ايراني
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

نوازندگي موسيقي ايراني-دانشگاه تهران

صفائی محمدرضا

از محمديه

1 سال دوازدهم

روزانه

روحانی آراز

از سنندج

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:16:23 AM
Menu