قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی صنايع دستي

2 نفر قبولی های دانشگاه هنر تهران در رشته ی صنايع دستي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

صنايع دستي-دانشگاه هنر تهران

دهباشیان نسیم

از نيشابور

1 سال دوازدهم

روزانه

علی زاده کوثرریزی محمدرضا

از شهربابك

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 4:15:13 AM
Menu