قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی عکاسي

2 نفر قبولی های دانشگاه هنر اصفهان در رشته ی عکاسي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

عکاسي-دانشگاه هنر اصفهان

برخوردارگوهری زینب

از بم

1 سال دوازدهم

روزانه

وکیلی شهرزاد

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:54:09 AM
Menu