قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی نقاشي

5 نفر قبولی های دانشگاه هنر تهران در رشته ی نقاشي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

نقاشي-دانشگاه هنر تهران

یوسفی مهدی

از رودان

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

امیدپناه حمیدرضا

از يزد

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

امامی بیتا السادات

از شهربابك

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شیروانی هانیا

از ميناب

1 سال دوازدهم

روزانه

خندان نعمتی سوگند

از ساوه

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 3:33:23 AM
Menu