قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی طراحي پارچه

7 نفر قبولی های دانشگاه الزهرا(س) - تهران در رشته ی طراحي پارچه
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

طراحي پارچه-دانشگاه الزهرا(س) - تهران

شهریاری مریم

از راور

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

جعفری نوزاد مهرناز

از بيرجند

1 سال دوازدهم

روزانه

عیدی زاده کتایون

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

حقیقی نائینی نوشین

از يزد

1 سال دوازدهم

روزانه

ابراهیم پور مهلا

از تربت حيدريه

1 سال دوازدهم

روزانه

سازگاری اردکانی مهسا

از اردكان

1 سال دوازدهم

روزانه

کارنمارستمی نیوشا

از خرمشهر

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:55:43 PM
Menu