قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی هنر اسلامي

5 نفر قبولی های دانشگاه هنر اصفهان در رشته ی هنر اسلامي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

هنر اسلامي-دانشگاه هنر اصفهان

کاظمی شهرویی سیده لیا

از بندرعباس

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

جدیدی هدیه

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

پیروزمند زهرا

از ني ريز

1 سال دوازدهم

روزانه

اله رضائی سحر

از قروه

1 سال دوازدهم

روزانه

منصوری حسین

از دهلران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 3:22:07 AM
Menu